Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Warunki gwarancji

1. OneStep.Solar Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielna 73B/14, 00-801 Warszawa, Polska, przekazuje Państwu jako konsumentom przy zakupie określonych produktów w Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji producenta na okres do 12 lat – możliwość rozszerzenia do 25 lat - (szczegółowy okres gwarancji dla konkretnego produktu prosimy sprawdzić w opisie danego artykułu), licząc od daty dostawy. Nie narusza to Państwa ustawowych praw z tytułu rękojmi za wady towaru, w tym prawa do naprawy, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny oraz odszkodowania, zgodnie z art. 5561–561 Kodeksu cywilnego. Korzystanie z ustawowych praw z tytułu rękojmi jest bezpłatne i nie jest ograniczane przez niniejszą, dodatkową, gwarancję.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne, wynikające z błędów materiałowych lub produkcyjnych.

3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o ich zgłaszanie za pośrednictwem naszego formularza zwrotów. Prosimy o poinformowanie nas o rodzaju występującej wady lub usterki oraz o czasie jej pojawienia się lub pierwszego zauważenia. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub produkcyjnej, produkt zostanie naprawiony lub, jeśli naprawa nie będzie możliwa, zastąpiony nowym, lub zostanie Państwu zwrócona cena zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania produktu zastępczego o podobnych parametrach, jeśli zakupiony produkt nie będzie już dostępny w sprzedaży.

4. Wyłączone z gwarancji są wady wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Również normalne zużycie produktu nie podlega gwarancji. Produkty, które były poddane próbom naprawy własnymi siłami lub nie są w stanie zmontowanym, nie mogą być objęte gwarancją. Ponadto gwarancja wygasa, gdy produkt zostanie zdemontowany z miejsca pierwszego montażu i zainstalowany gdzie indziej.

5. Jeżeli roszczenie gwarancyjne jest uzasadnione i przeprowadzimy naprawę lub wymianę, okres gwarancji nie rozpoczyna się na nowo od momentu otrzymania naprawionego lub dostarczonego produktu zastępczego. Okres gwarancji kończy się zatem zawsze po upływie umówionego czasu gwarancji, liczony od daty dostawy, bez względu na ewentualne roszczenia gwarancyjne.

6. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie jest uzasadnione lub jeśli nasz zespół techników wykaże sprawność produktu, zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ryczałtowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 400,00 zł plus koszty transportu produktu. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy i o ile możecie Państwo korzystać z Państwa praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne towaru - roszczenia z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego w ciągu 2 lat. Jednakże w przypadku, gdy nie jesteśmy odpowiedzialni za wadę i moglibyście Państwo stwierdzić przy właściwej kontroli, że za przyczyny wady odpowiadacie sami, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia od Państwa zwrotu poniesionych kosztów w drodze odszkodowania.

7. W przypadku przeniesienia własności towaru na inną osobę, gwarancja może być również przeniesiona, pod warunkiem, że zamontowany towar pozostanie w miejscu pierwszego montażu. Zmiana osoby uprawnionej do gwarancji musi zostać nam zgłoszona na piśmie (poprzez e-mail lub pocztę) w ciągu 30 dni, z podaniem numeru seryjnego oraz nazwy produktu. Wymagane jest także pisemne potwierdzenie poprzedniego właściciela gwarancji, który wyraźnie przenosi prawo gwarancyjne na wyznaczoną osobiście nazwaną osobę.

8. Producent udziela 12-letniej gwarancji na nowe urządzenia zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu. Gwarancja obejmuje wszystkie błędy konstrukcyjne, materiałowe i produkcyjne. Za szkody wynikające z poniższych przyczyn producent nie uznaje roszczeń gwarancyjnych:

Roszczenia wynikające z wad spowodowanych przez następujące czynniki nie podlegają gwarancji producenta:

  • a. Siła wyższa (szkody od burzy, uderzenie piorunem, przepięcia, ogień, burze, powodzie, wojny, poważne choroby zakaźne itp.)
  • b. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie
  • c. Niewłaściwa instalacja, uruchomienie, wdrożenie lub obsługa (wbrew instrukcjom w podręczniku instalacyjnym dołączonym do każdego produktu)
  • d. Niewystarczająca wentylacja i cyrkulacja powietrza, co prowadzi do minimalnego chłodzenia i naturalnego przepływu powietrza
  • e. Instalacja w środowisku korozyjnym
  • f. Uszkodzenie podczas transportu
  • g. Nieautoryzowane próby naprawy
  • h. Nieautoryzowany demontaż i ponowny montaż
  • i. Normalne zużycie wyglądu, w tym przebarwienia i zadrapania

9. Ponadto, jeśli oryginalne cechy identyfikacyjne (w tym logo i numer seryjny) takiego produktu zostały uszkodzone, zmienione lub usunięte.

10. Gwarancja nie obejmuje roszczeń związanych z demontażem, instalacją lub diagnostyką systemów elektrycznych klienta. Gwarancja nie przekracza pierwotnych kosztów produktów producenta.

Przedłużenie gwarancji

Gwarancja producenta może zostać rozszerzona odpłatnie i dobrowolnie do 25 lat. Rozszerzenie można nabyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu gwarancji (od dostawy towaru). Przedłużenie gwarancji można zakupić i opłacić w naszym sklepie internetowym tutaj. Wymagane są dane kontaktowe, numery seryjne oraz nazwy produktów, a także fotografia zainstalowanego urządzenia. Fotografia powinna zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi potwierdzić, że nie doszło do nowej instalacji ani przeniesienia urządzenia. Wymagane jest również oświadczenie potwierdzające, że w momencie przedłużenia gwarancji produkt nie wykazuje żadnych widocznych błędów produkcyjnych.

Linki do dokumentów gwarancyjnych producenta

pixel